Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Propozice Českého poháru ve dvojboji 2016


Generální sponzor Českého poháru ve dvojboji


P r o p o z i c e

Českého poháru ve dvojboji

A. Podmínky účasti

Českého poháru ve dvojboji (dále jen „dvojboj“) se může zúčastnit příslušník nebo zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec HZS podniku nebo člen jednotky PO obce nebo člen spolku na základě přihlášky podané v určeném termínu u příslušného pořadatele.

B.   Organizace

Hlavními organizátory dvojboje jsou MV-generální ředitelství HZS ČR a Česká hasičská sportovní federace, o. s. (dále jen „ČHSF“). Pořadateli jednotlivých závodů jsou příslušné HZS krajů ve spolupráci s ČHSF a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

C. Pravidla jednotlivých závodů

 1. Jednotlivé dílčí závody běh na 100 m překážek i výstup do 4. podlaží cvičné věže se vyhodnocují po dvou kolech v každé disciplíně. Toto nebrání pořadateli snížit počet kol z důvodu špatných klimatických podmínek apod. Pořadí dílčích závodů určuje pořadatel.
 2. Pořadí a časový program jednotlivých disciplín určuje pořadatel.
 3. Muži nad 35 let jsou dle dosažených časů součástí soutěže hlavní kategorie, vyhodnocují se však samostatně.
 4. Pořadatelé jednotlivých závodů dvojboje mohou v propozicích upravit účast členů spolků. Ve všech kategoriích mají závodníci startovní číslo přiděleno podle aktuálního umístění v hodnocení dvojboje (v obráceném pořadí). U prvního závodu rozhoduje umístění ve dvojboji na Mistrovství ČR v požárním sportu v roce 2015, popř. další vylosovaná startovní čísla.
 5. Do jednotlivých disciplín jsou závodníci nasazování tak, aby v závěru mohli proti sobě nastoupit nejlepší závodníci v daných kategoriích; pro tento způsob nasazení povede ČHSF přehled výsledků v jednotlivých kategoriích na www.chsf.cz.
 6. Ocenění závodníků v jednotlivých závodech zabezpečuje pořadatel.
 7. ČHSF zajišťuje vedení průběžného pořadí v jednotlivých kategoriích, vyhodnocení
  a ocenění nejlepších jednotlivců v celkovém hodnocení.
 8. Pořadatel ve spolupráci s ČHSF zajišťuje přihlášky a startovní listiny pro jednotlivé disciplíny.

D. Kategorie dvojboje

 1. Hlavní kategorie - muži do 35 let včetně (rozhoduje rok narození, tzn. v roce 2016 muži narození v letech 1981 a později).
 2. Kategorie muži nad 35 let (v roce 2016 tedy muži narozeni 1980 a dříve).
 3. Muži absolvují celý dvojboj v jedné kategorii a o jejich zařazení do příslušné kategorie rozhoduje přihláška na první závod, kterého se zúčastní.

E. Termíny, místa konání, pořadatelé

 1. 20. - 21. května               HZS Moravskoslezského kraje, Ostrava
 2. 27. května                        HZS Plzeňského kraje, Plzeň
 3. 2. června                          HZS Jihočeského kraje, České Budějovice
 4. 23. června                        HZS Olomouckého kraje, Hranice na Moravě
 5. 29. července                     HZS Zlínského kraje, Uherský Brod
 6. 19. srpna                          HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

F. Povinnosti pořadatelů

 1. Každý pořadatel oznámí vhodnou formou podmínky, upřesňující jím pořádaný závod (termín uzávěrky přihlášek a způsob jejich podání, místo konání, čas zahájení, povrch dráhy, apod.) nejméně 3 týdny před konáním příslušného závodu. Ke zveřejnění propozic na webových stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR (www.hzscr.cz)
  a zaslání propozic na HZS krajů zašle pořadatel propozice v elektronické podobě nejpozději 30 dní před konáním příslušného závodu na elektronickou adresu jan.pecl@grh.izscr.cz.
 2. Každý pořadatel zajistí přípravu a vyhodnocení závodu tak, aby proběhl organizovaně, bezpečně, v souladu s pravidly požárního sportu a propozicemi této soutěže.
 3. Každý pořadatel zajistí zaslání výsledků (časy a dosažené body) jím pořádaného závodu na MV-generální ředitelství HZS ČR v elektronické podobě spolu s návrhem článku do časopisu 112 na elektronickou adresu jan.pecl@grh.izscr.cz. MV-generální ředitelství HZS ČR zabezpečí vystavení výsledků na webových stránkách a zveřejnění článku o příslušném závodu v časopisu 112.

G. Hodnocení v jednotlivých závodech - dle pravidel požárního sportu

Ve dvojboji se stane vítězem soutěžící, který dosáhne nejnižšího součtu časů úspěšnějších pokusů v disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže.
V případě, že dva nebo více soutěžících dosáhnou součtu stejných lepších časů, rozhodne o jejich umístění součet časů z horších pokusů v obou disciplínách. Bude-li i tento výsledek stejný, budou soutěžící hodnoceni na stejném pořadí. Další pořadí se pak nepřiděluje.

H. Bodová hodnota umístění v jednotlivých závodech

muži do 35 let včetně

muži nad 35 let

1. místo

40 b

11. místo

20 b

21. místo

   10 b

1. místo

    10 b

2. místo

35 b

12. místo

19 b

22. místo

9 b

2. místo

7 b

3. místo

32 b

13. místo

18 b

23. místo

8 b

3. místo

5 b

4. místo

29 b

14. místo

17 b

24. místo

7 b

4. místo

2 b

5. místo

27 b

15. místo

16 b

25. místo

6 b

5. místo

1 b

6. místo

25 b

16. místo

15 b

26. místo

5 b7. místo

24 b

17. místo

14 b

27. místo

4 b8. místo

23 b

18. místo

13 b

28. místo

3 b9. místo

22 b

19. místo

12 b

29. místo

2 b10. místo

21 b

20. místo

11 b

30. místo

1 b
I. Celkové vyhodnocení dvojboje

 1. Zpracování celkového hodnocení dvojboje a předání cen provede zástupce ČHSF ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
 2. Ze šesti závodů se závodníkům do celkového vyhodnocení započítává součet čtyř nejvyšších bodových hodnot. Vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem takto získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí nižší součet čtyř nejlepších časů.
 3. Jako ocenění výsledků dosažených ve dvojboji se udělují závodníkům na 1. až 3. místě v každé kategorii diplomy a poháry. Absolutní vítěz dvojboje převezme putovní pohár generálního ředitele HZS ČR při vyhlášení ankety Hasič roku.
 4. ČHSF zajistí ceny pro celkové vyhodnocení dvojboje.

J. Kontaktní adresy jednotlivých pořadatelů

 1. HZS Moravskoslezského kraje
  Ing. Tomáš Lefner, tel. 602 562 532
  e-mail: tomas.lefner@hzsmsk.cz
 2. HZS Plzeňského kraje
  Ing. Jan Kolář, tel. 950 331 164, 725 045 350
  e-mail: jan.kolar@hzspk.cz
 3. HZS Jihočeského kraje
  Ing. Pavel Hanus, tel. 950 230 128
  e-mail: pavel.hanus@jck.izscr.cz
 4. HZS Olomouckého kraje
  Tomáš Novák, tel. 950 781 097, 602 532 240
  e-mail: sport.club@hzsol.cz
 5. HZS Zlínského kraje
  Ing. Štefan Hrtús, tel. 724 190 313
  email: stefan.hrtus@zlk.izscr.cz
 6. HZS Královéhradeckého kraje
  Bc. Rudolf Jelínek, tel. 950 530 713
  ​e-mail: souteze@hkk.izscr.cz
Aktualita ze dne 18.4.2016 | Napsal: