Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Stanovy ČHSF

Nezkrácená verze

I. Název a sídlo spolku

 1. Oficiální název spolku je Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z. s., v anglickém jazyce: Czech Firefighting Sports Federation. Užívaná zkratka spolku je ČHSF (dále jen „ČHSF“).
 2. ČHSF působí na celém území České republiky. Sídlem ČHSF je Hradec Králové, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03.

II. Založení ČHSF

 1. ČHSF byla založena na ustavujícím Shromáždění dne 26. 9. 2003.
 2. ČHSF byla založena na dobu neurčitou.

III. Účel a předmět činnosti ČHSF

 1. ČHSF má za účel:
  1. podporovat sport a sportování hasičů a jejich rodinných příslušníků;
  2. přispívat k vytváření podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů;
  3. rozvíjet jejich mezinárodní sportovní kontakty;
  4. podílet se a podporovat organizování mezinárodních sportovních akcí;
  5. podporovat členské sportovní kluby v organizování sportovních akcí.
 2. ČHSF je zástupcem České republiky v „European Fire Service Sport Federation – E.S.F“ (Evropská sportovní federace hasičů). Dále zastupuje členské kluby v mezinárodních hasičských sportovních organizacích a rozvíjí mezinárodní styky. Podílí se na rozvoji vztahů mezi Hasičským záchranným sborem České republiky a hasičskými sbory jiných států.
 3. ČHSF dále:
  1. organizuje volnočasové sportovní aktivity a reprezentaci hasičů České republiky na vybraných mezinárodních akcích ve vybraných sportech;
  2. vytváří materiální a tréninkové podmínky pro členy ČHSF, kteří se připravují a účastní sportovních soutěží;
  3. vytváří podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci členských klubů při rozvoji sportu, tělovýchovy a turistiky, jakož i kulturní a hospodářské činnosti;
  4. vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů;
  5. vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, zprostředkovává jim informace z oblasti tělesné kultury;
  6. spolupracuje s vedením Hasičského záchranného sboru České republiky, Odborovým svazem hasičů, jinými tělovýchovnými a sportovními organizacemi a jednotlivci;
  7. pomáhá členským klubům vytvářet materiální, finanční a organizační podmínky pro tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména zaměstnanců a příslušníků zařazených v Hasičském záchranném sboru České republiky;
  8. shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomáhá zavádět osvědčené zkušenosti a znalosti z činnosti členských klubů;
  9. zastupuje zájmy členských klubů v jednání se státními orgány či nestátními organizacemi v rámci České republiky i v zahraničí;
  10. podporuje sportovní reprezentaci hasičů a podílí se na jejím zabezpečení;
  11. podílí se na organizaci a zabezpečení sportovních mistrovství České republiky hasičů, sportovních přeborů a soutěží mezi členskými kluby.

IV. Zásady hospodaření ČHSF

 1. Zdrojem majetku ČHSF jsou zejména členské příspěvky, dotace, granty a sponzorské dary.
 2. ČHSF hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví ČHSF jako celku. S tímto majetkem hospodaří ČHSF v souladu s platnými právními předpisy. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Shromážděním delegátů.
 3. Kromě majetku, ke kterému má ČHSF vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

V. Členství v ČHSF

 1. ČHSF je svazem jednotlivých sportovních klubů hasičů (dále jen „SKH“), které splní ustanovení těchto stanov.
 2. SKH je ustaven jako zapsaný spolek na základě jeho registrace u příslušného krajského soudu.
 3. ČHSF nepřipustí diskriminaci jednotlivců nebo skupin na základě rasy, pohlaví, náboženství nebo politické příslušnosti.
 4. K členství SKH v ČHSF je nutno:
  1. nezaplacením stanoveného odvodu z členského příspěvku SKH v ČHSF do 30. 9. kalendářního roku,
  2. vyloučením,
  3. vystoupením učiněným písemným oznámením ČHSF.
 5. Fyzické osoby - členové SKH se splněním požadavků dle odst. 4 stávají členy ČHSF. Zánikem členství fyzické osoby v SKH zaniká členství této osoby v ČHSF.
 6. Členství SKH v ČHSF zaniká:
  1. zaslat ČHSF řádně vyplněnou přihlášku;
  2. uzavřít dohodu o členství v ČHSF a
  3. zaplatit stanovený odvod z členských příspěvků do 30. 6. kalendářního roku dle stavu k 31. 3. téhož kalendářního roku.

VI. Práva a povinnosti člena a delegáta ČHSF

 1. Člen sdružení má právo:
  1. účastnit se akcí pořádaných ČHSF v souladu s propozicemi těchto akcí;
  2. podávat delegátům návrhy a obracet se na delegáta ČHSF s oznámením, žádostí či dotazem týkajícím se činnosti ČHSF;
  3. podílet se na všech výhodách vyplývajících z členství v ČHSF;
  4. podílet se na sestavení a realizaci programu ČHSF, podávat návrhy, podněty a připomínky k činnosti ČHSF;
  5. podílet se na volbách do orgánů ČHSF a kandidovat do těchto orgánů.
 2. Člen je povinen:
  1. řídit se usnesením Shromáždění delegátů ČHSF a předsednictva a aktivně se podílet na plnění úkolů;
  2. řádně platit členské příspěvky, jejichž výši schválí Shromáždění delegátů ČHSF;
  3. dodržovat stanovy ČHSF;
  4. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ČHSF.

VII. Orgány ČHSF

 1. Orgány ČHSF jsou:
  1. Shromáždění delegátů;
  2. Předsednictvo;
  3. Dozorčí rada.

VIII. Shromáždění delegátů ČHSF

 1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem ČHSF.
 2. Shromáždění delegátů svolává Předsednictvo.
 3. Shromáždění delegátů se skládá z členů Předsednictva a delegátů jednotlivých SKH.
 4. Počet delegátů za jednotlivý SKH se stanovuje v závislosti na počtu členů SKH k 31. 3. kalendářního roku následovně:
  1. 1 delegát, pokud je počet členů SKH menší než 50
  2. 2 delegáti, pokud je počet členů SKH 51 – 100
  3. 3 delegáti, pokud je počet členů SKH 101 – 150
  4. 4 delegáti, pokud je počet členů SKH 151 – 200
  5. 5 delegátů, pokud je počet členů SKH 201 – 250
  6. 6 delegátů, pokud je počet členů SKH větší než 250.
 5. Shromáždění delegátů se schází minimálně jednou v kalendářním roce a dále tehdy, jestliže o to požádá nejméně 1/3 členských SKH.
 6. Shromáždění delegátů:
  1. stanovuje počty členů Předsednictva;
  2. volí a odvolává členy Předsednictva a Dozorčí rady;
  3. stanovuje výši odvodů z členských příspěvků na následující kalendářní rok;
  4. přijímá a schvaluje výroční zprávu Předsednictva;
  5. přijímá a schvaluje roční finanční zprávu ČHSF;
  6. rozhoduje o změnách stanov a symbolice ČHSF;
  7. rozhoduje o přijetí a změnách pravidel organizování sportovních akcí;
  8. stanovuje plán činnosti a harmonogram sportovních akcí na kalendářní rok;
  9. schvaluje a mění závazné dokumenty ČHSF (např. jednací řád, volební řád apod.);
  10. rozhoduje o zániku ČHSF a schvaluje majetkové vypořádání ČHSF;
  11. rozhoduje o vyloučení člena.

IX. Zasedání Shromáždění delegátů

 1. Delegáti jsou na zasedání zváni písemně nebo elektronicky minimálně 2 týdny před datem zasedání. Pozvání obsahuje návrh programu zasedání.
 2. Jakýkoliv bod bude zařazen na pořad jednání, pokud byl tento předložen písemnou nebo elektronickou formou nejpozději 1 týden před zasedáním, případně přímo na zasedání se souhlasem 2/3 všech delegátů.
 3. Zasedání je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. Rozhodnutí jsou platná, jsou-li přijata prostou většinou přítomných delegátů. Změny stanov musí být přijaty nadpoloviční většinou všech delegátů. Rozhodnutí o zániku ČHSF musí být přijato minimálně 2/3 přítomných delegátů.
 4. Ze Shromáždění delegátů je pořizován zápis, který podepisuje předseda a jeden člen Předsednictva.
 5. Ve výjimečných případech lze použít hlasování mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků („per rollam“).

X. Předsednictvo

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem ČHSF.
 2. Předsednictvo je složeno z lichého počtu členů. O konkrétním počtu rozhoduje Shromáždění delegátů.
 3. Členy Předsednictva jsou předseda, místopředseda, sekretář a členové Předsednictva.
 4. Funkční období členů Předsednictva je 4 roky.
 5. Za ČHSF vystupuje navenek předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda, případně pověřený člen Předsednictva.
 6. Předsednictvo odpovídá za efektivní vedení ČHSF a řídí činnost ČHSF mezi konáním Shromáždění delegátů.
 7. Předsednictvo zasedá minimálně jednou za 3 měsíce. Jednání Předsednictva svolává předseda.
 8. Předsednictvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů a rozhoduje prostou většinou členů Předsednictva.
 9. Ve výjimečných případech může předseda použít hlasování mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků („per rollam“).
 10. Předsednictvo:
  1. plní rozhodnutí Shromáždění delegátů;
  2. svolává Shromáždění delegátů a navrhuje jeho program;
  3. předkládá na Shromáždění delegátů výroční zprávu ČHSF;
  4. zpracovává a předkládá harmonogram sportovních akcí na kalendářní rok;
  5. schvaluje přijetí nových členů – SKH;
  6. zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vede evidenci členských klubů;
  7. organizuje odborné kurzy, školení a semináře, zajišťuje vydávání metodických a propagačních materiálů a tiskovin pro potřeby členských SKH;
  8. připravuje pravidla pro financování činnosti členských SKH ze společných zdrojů pro příslušný rok.

XI. Sekretariát, pracovní komise

 1. Počet členů a členy sekretariátu stanovuje Předsednictvo.
 2. V čele sekretariátu stojí sekretář, který je řádným členem Předsednictva.
 3. Sekretariát:
  1. zabezpečuje jednání Předsednictva a Shromáždění delegátů;
  2. připravuje podklady pro zasedání Předsednictva a Shromáždění delegátů;
  3. vykonává rozhodnutí Předsednictva;
  4. vede administrativu ČHSF včetně dokumentace a archivace všech důležitých materiálů a listin a vede evidenci členských SKH;
  5. je zodpovědný za vedení evidence hospodaření ČHSF;
  6. zpracovává roční finanční zprávu a předkládá ji Dozorčí radě a Shromáždění delegátů.
  7. Předsednictvo může dle potřeby vytvářet pracovní komise (např. komisi sportu, tiskovou komisi, komisi pro zahraniční styky aj.).

XII. Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada má 3 členy, kteří nesmějí být zároveň členy Předsednictva.
 2. Členy Dozorčí rady volí Shromáždění delegátů a její funkční období je 4 roky.
 3. Úkolem Dozorčí rady je kontrolovat hospodaření ČHSF.
 4. Dozorčí rada:
  1. projednává roční finanční zprávu, zaujímá k ní své stanovisko a toto předkládá Shromáždění delegátů;
  2. kontroluje vedení příslušné dokumentace a jiných dokladů ČHSF;
  3. projednává stížnosti členů ČHSF a členských SKH;
  4. ověřuje podklady členských SKH o stavu členské základny za účelem kontroly výše úhrady odvodu z členských příspěvků.

XIII. Zrušení ČHSF a majetkové vypořádání

ČHSF lze zrušit dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Všechny záležitosti, které nejsou stanoveny těmito stanovami nebo upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, budou předmětem rozhodování Shromáždění delegátů.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost, ostatních ustanovení těchto stanov.


Tyto stanovy byly schváleny na Shromáždění delegátů v Praze dne 24. 4. 2018

Předseda ČHSF

Zdeněk Nytra