Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Zápis ze shromáždění delegátů 4.10.2006

Zápis ze Schromáždění delegátů ČHSF a zvolení nového vedení.
 1. bod - Shrnutí stávajícího předsedy Ing. Jana Ivana.
  • Připomněl dokončení grantové politiky pro rok 2007 (přes pí. Veselou z GŘ HZS ČR).
  • Rád by dokončil smlouvy, které rozjednal během své kandidatury předsedy ČHSF.
  • Následuje rezignace z postu předsedy ČHSF z vlastních důvodů, které nechce prezentovat.
 2. bod - Sečtení hlasů a prohlášení o usnášeni schopnosti.
  • Následuje zhodnocení účasti tohoto shromáždění delegátů. Při prezenci bylo přítomno 315 hlasů (přepočtené hlasy na přítomné delegáty), nepřítomno 30.
  • Více k hlasům viz. prezenční listina s přepočty.
  • Výsledkem je usnášeni schopnost a možnost i změn stanov a volba předsednictva dle programu tohoto shromáždění, které obdrželi delegáti elektronickou poštou 4.9.2OO6.
 3. bod - Shrnutí pokladníka Ing. Oldřicha Dvořáka k finančním náležitostem federace. A ke grantům za rok 2006.
  • Kromě dvou akcí se uskutečnilo vše dle plánu.
  • Sportovní akce konaná v Jihlavě (nohejbal dvojic) byla uskutečněna bez finančních prostředků ČHSF ikdyž mohli čerpat grant poskytnutý ČHSF.
  • Mezi poslední akce, které se uskuteční jsou MČR ve futsalu konané ve Vysokém Mýtě 20. -21.10.2006 a Přebor HZS ČR ve volejbale. Tuto poslední akci má na starost Ing.Jan Ivan, který je jejím garantem. Termín uskutečnění oznámí 10.10.2006. Tuto informaci předá neprodleně novému předsednictvu.
 4. bod - Návrh změn stanov ČHSF- přednesený Ing.Jiřím Moskvou.
  V tomto bloku následovalo postupné schvalování a opravování navrhnutých stanov, které připravil a před tímto schvalováním elektronicky rozeslal - Ing.Jiří Moskva.
  • Schváleno:
   • Bod I - doplnění zkratky o.s. (občanské sdružení) nařizuje nový zákon o sdružování občanů
   • Bod II a III - zůstaly beze změn
   • Bod IV - změna v bodu č. 2) rozhoduje shromáždění delegátů a ne „předsednictvo"
   • Bod V - změna v bodu č. 1b) přidáno na konec věty „ a sportu"
   • Bod VI - změna v bodu.
    č.1a) „zúčastnit se akcí pořádaných ČHSF v souladu s propozicemi jednotlivých soutěží".
    č.1e) zrušeno na konci věty „s jedním rozhodovacím hlasem"
   • Bod VII - beze změn
   • Bod VIII - změna nahrazující sportovní klub na „subjekt"
   • Bod IX a X - beze změn
   • Bod XI - změna v bodech 1a2 přidáno „nebo elektronickou formou"
   • Bod XII - změna v bodu č.1) volební období změněno na „4" roky
   • Bod XIII - změna v bodu
    č.1) „statutárním orgánem je předseda"
    č.2) rozšířeno na „předseda, místopředseda nebo sekretář"
   • Bod XIV - změna v bodu č.1) „ ze tří členů ČHSF, v čele sekretariátu stojí sekretář"
   • Bod XV - změna v názvu z „pokladník" na „hospodář"
   • Bod XVI - změna v bodu č. 1a) na konci věty „ a dalšími zahraničními subjekty"
   • Bod XVI - změna v bodě č.2) zrušena poslední věta
   • Bod XVII - změna v bodě č.2) pro duplicitu zrušen bod „d"
   • Bod XVIII - změna v bodě č.1) přidáno slovo „maximálně"
   • Bod XIV - beze změn
   • Bod XX - přidána věta „shromáždění delegátů rozhoduje o zániku ČHSF a schvaluje majetkové vypořádání ČHS
  • Změny byly provedeny s vědomím všech zúčastněných delegátů.
 5. bod - dalším bodem jednání bylo přijetí těchto nově navržených stanov ČHSF. 

  Výsledek hlasování je : 
  Pro přijetí hlasovalo 315 hlasů, proti 0 a nikdo se nezdržel hlasování.
 6. bod - volba nového předsednictva, které je dle nových stanov sedmičlenné. 
  Vedením nového předsednictva se ujal Ing. Jan Ivan, který se následně omluvil, rozloučil a odjel.
  1. Předseda - Ing.Zdeněk Nytra nebo Ing. Jiří Moskva
  2. Místopředseda - Mgr. Jiří Kotáb
  3. Hospodář - Ing. Oldřich Dvořák nebo Daniela Lyivaková
  4. Sekretář - Ing. Jiří Moskva
  5. Člen pro zahraniční styky - Ing. Jozef Dankovič nebo Bc.Vladimír Vysocký
  6. Člen pro vnější vztahy a média - Martin Kavka
  7. Vedoucí komise sportů - Bc.Vladimír Vysocký
   Poznámka:Kurzívou jsou protikandidáti, kteří nebyli zvoleni do funkce předsednictva.
 7. bod ¬¬- volba do dalších orgánů ČHSF byli zvoleni tito :
  Dozorčí rada:
  1. Mgr. Jan Dvořák
  2. Ing. Oldřich Dvořák
  3. Bc. Mojmír Studník
  1. Pavel Zámečník
  2. Robert Langer
  3. Ing. Radek Zeman
  4. Ing. Tomáš Melčák
  5. Mgr. Jakub Krček
  6. Bc. Vladimír Vysocký
  7. neobsazeno
 8. Komise sportů:
 9. bod ¬- Shromáždění delegátů v čele s novým místopředsedou Mgr. Jiřím Kotábem dalo za úkol Ing. Janu Ivanovi dodělat rozjednané jednání s možným sponzorem a úkol viz. bod č.3 . 
  Následnou smlouvu a konečné jednání dokončí nové předsednictvo. Dokončení smlouvy mezi ČHSF a GŘ HZS ČR již dojedná nové předsednictvo.
 10. bod - provize za sjednaný sponzorský dar.
  Bylo odsouhlasena provize při sjednání sponzorského daru a to ve výši 10% z celkové částky daru, která přísluší zprostředkovateli. Odsouhlaseno všemi, nikdo se nezdržel hlasování.
 11. bod - schvalování Volebního a jednacího řádu
  Článek č.2 v bodě 2.8 bylo specifikováno „na každých započatých padesát členů členského klubu připadá jeden delegát s hlasem rozhodujícím"
  Článek č.4 v bodě 4.2 bylo vypuštěno slovo „nejméně"
  Článek č.6 v bodě 6.1 bylo změněno tříleté období na „čtyřleté"
  Úpravy Volebního a Jednacího řádu byly odsouhlaseny 100% zúčastněných.
 12. bod - Snížení členských příspěvků.
  Bylo navrženo Ing. Jiřím Moskvou snížení členských příspěvků za člena na 10,-Kč.
  Po hlasování bylo toto zamítnuto. Příspěvek zůstává 50,-Kč. Poměr hlasování byl 313 hlasů pro zachování, proti jeden hlas.
 13. bod - návrh na vrácení členských příspěvků při pořádání sport. akcí
  Sportovní klub, který je členem ČHSF a převede peníze za členské příspěvky na účet ČHSF dostane při pořádání sportovní akce zpět i s možností peněz účelově přidělených grantem.
  Odsouhlaseno všemi, nikdo se nezdržel hlasování.
 14. bod - Předsednictvo si bere za úkol zjištění podmínek při změně bankovního ústavu. Možnými kandidáty jsou již E banka nebo Poštovní spořitelna. 
  Důležité parametry jsou (bezplatné vedení účtu, malá ekon. náročnost a komfort....)
  Probrat se SK přestup k jednomu bankovnímu domu
 15. bod - Ukončení a závěr místopředsedou Mgr. Jiřím Kotábem
Aktualita ze dne 4.10.2006 | Napsal: