Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

ZÁPIS Z V. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČHSF

V Praze 27.06. 2008

Přítomni za předsednictvo: Mgr. Vladimír Vysocký Mgr. Jiří Kotáb, Ing. Jiří Moskva;

Přítomni za dozorčí radu: Mgr. Jan Dvořák, Ing. Oldřich Dvořák;

Omluveni: Martin Kavka; Ing. Zdenek Nytra, Ing. Jozef  Dankovič, Mgr, Mojmír Studník;

Delegáti: Celkem přítomno 11 delegátů s 21 hlasovacími právy z celkového počtu členů 448, shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

Hosté: předseda UNITOP - plk. Mgr. Vladislav Husák

Průběh jednání:

Zahájení a uvítání zúčastněných delegátů vedoucím komise sportů ČHSF panem Mgr. Vladimírem Vysockým;

Volba návrhové a volební komise ve složení:

 • Mgr. Kafka Radomír
 • Kovář Václav
 • Drozdík Lukáš

Návrhová a volební komise byla zvolena 100% hlasů

Přijetí nových členů do ČHSF

 • jedná se o sportovní klub hasiči Zlín a sportovní klub HZS Praha - schváleno 100 %

Hlasování o programu

 • odsouhlasení navrženého programu shromáždění delegátů.

Zprávy o činnosti orgánů

 1. Přednesení výroční zprávy o činnosti ČHSF v roce 2007 - Ing. Jiří Moskva.
 2. Návrh o začlenění příslušníků policie do sportovních akcí jednotlivých sportovních klubů.
 3. Projednání návrhu Oldřicha Dvořáka o zrušení jeho členství v dozorčí radě a nahrazení Václavem Kovářem - schváleno 100 %.
 4. Projednání návrhu o zrušení předsedy za redakci Martina Kavky a nahrazení Ing. Lukášem Drozdíkem s tím, že Martin Kavka zůstane členem za redakci - schváleno 100 %.
 5. Projednání smlouvy ČHSF s GŘ HZS ČR.
 6. Debata a nastínění spolupráce s Unií tělovýchovných organizací policie ČR - UNITOP - plk. Mgr. Vladislav Husák, otevřená diskuse nad organizací WPFG.
 7. Návrh na sérii jednání o spolupráci ČHSF a UNITOP. Návrh pracovní schůze vedení či volených zástupců UNITOP a ČHSF, volba komise ČHSF.
 8. Přerozdělení finančních prostředků na jednotlivé sportovní akce do konce roku 2008 - schváleno 100%
 9. Sportovní kluby žádající finanční prostředky z grantu na rok 2009 dodají písemně hrubou kalkulaci nákladů na jednotlivé sportovní akce komisi sportů CHSF do konce září 2008. Komise sportů tyto kalkulace předá předsednictvu, které zváží a rozhodne do konce října o výši finančních prostředků v žádosti o neinvestiční diotaci na rok 2009. - schváleno 100 %
 10. Návrh komise ČHSF pro jednání s UNITOP-em
  1. Mgr. Jan Dvořák
  2. Mgr. Vladimír Vysocký
  3. Mgr. Jiří Kotáb
  4. Ing. Jiří Moskva - náhradník

   Schváleno 100 %
 11. Návrh nových soutěží:  silniční cyklistika - Brno
 12. Shromáždění seznamu sportovišť Ministerstva vnitra  - možnosti využívání pod záštitou  Policie x Hasiči
 13. Informace Ing. Lukáše Drozdíka o zprovoznění internetových stránekwww.chsf.cz kde je možnost samostatné prezentace jednotlivých sportovních klubů
 14. Před jednáním se sponzory, oznámit rozvahu sekretariátu ČHSF.



Zapsal: Mgr. Radomír Kafka

Ing. Jiří Moskva

Aktualita ze dne 27.6.2008 | Napsal: