Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Zápis z IV. shromáždění delegátů ČHSF

V Olomouci 23.11. 2007 Přítomni za předsednictvo: Ing. Zdenek Nytra, Ing. Jozef Dankovič, Mgr. Vladimír Vysocký Mgr. Jiří Kotáb, Ing. Jiří Moskva;Přítomni za dozorčí radu: Mgr. Jan Dvořák, Ing. Oldřich Dvořák;

Delegáti: Celkem přítomno 21 delegátů z celkového počtu členů 448, shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

Průběh jednání:

Zahájení a uvítání zúčastněných delegátů předsedou ČHSF panem Ing.Zdeňkem Nytrou;

Volba návrhové a volební komise ve složení:

 1. Mgr. Jakub Krček
 2. Ing. Věra Pumprlová
 3. Ing. Lukáš Drozdík

Hlasování o programu – odsouhlasení navrženého programu shromáždění delegátů.

Zpráva o činnosti orgánů

Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční styky

 • Slovo bylo předáno Ing.Jozefu Dankovičovi, který stručně prezentoval úspěchy našich sportovců např. Austrálie Adelaide – sportovci v disciplínách TFA, Francie – fotbalové družstvo, Německo – sportovci v disciplínách TFA, Mistrovství světa v cyklistice atd.;
 • Dále informoval o shromáždění delegátů Evropské hasičské federace, které se zúčastnil;
 • Jedním z mnoha bodů bylo zvýšení členských příspěvků členských států ze 100 Eur na 300 Eur se splatností vždy ke konci daného roku.

Vystoupení exportního managera společnosti NUTREND

 • Následovala prezentace od firmy NUTREND, kterou zastupoval exportní manager pan David Trunda. Produkty této firmy se výrazně podílí na doplňování energie a ztracených tekutin a minerálů během práce nejen u sportovců, ale i HZS MSK a OLK. Všem zúčastněným nabídl produkty. Byla nastíněna spolupráce s ČHSF s výhodami pro členy.

Zpráva o činnosti komise sportů

 • Svou zprávu přednesl i vedoucí komise sportu Mgr. Vladimír Vysocký, který nejen chválil organizátory (SK jednotlivých krajů i ÚO), ale i kritizoval postoj GŘ HZS ČR vůči sportovcům, kteří jsou vysíláni jako reprezentace do jiných zemí. O stoupající oblibě svědčí i založení a fungování séparé webových stránek tfa-czech.cz, kde je možno nalézt informace o domácích i mezinárodních soutěžích.

Zpráva o činnosti tiskové redakce

 • Protože se nemohl zúčastnit Martin Kavka, vystoupil kandidát k členství v orgánu, jeho kolega Lukáš Drozdík, který ve své prezentaci informoval o stavu webových stránek s již zakoupenou doménou www.chsf.cz. Dále se jednalo o informace především technického charakteru o webhostingu a licencích.

Zpráva o činnosti sekretariátu

 • Sekretář Ing. Jiří Moskva přednesl svou zprávu o činnosti sekretariátu, zpracování žádostí na MV ČR o dotaci ze státního rozpočtu České republiky na republikové přebory HZS ČR a přípravu reprezentace na WFG, příprava podkladů pro přerozdělení finančních prostředků z dotace členským sportovním klubům, podpora k rozšíření členské základny (vyzývavé články klubům, www.pozary.cz), předložení návrhů symboliky, spolupráce s tvorbou www portálu;
 • Republikové soutěže HZS ČR ve vybraných sportech;
 • Extrémní závod typu Adventure Race – Opava;
 • Jesenický pohár v běhu na lyžích HZS ČR;
 • Pohár ČHSF v TFA (5 závodů );
 • Časovka do vrchu – Praděd;
 • Přebor HZS ČR v plavání – Přerov;
 • Cyklistický závod Alojzov – Prostějov;
 • Přebor v nohejbalu trojic – Šumperk;
 • Přebor HZS ČR ve volejbalu;
 • Republikový turnaj HZS ČR v hokeji;
 • Mezinárodní pohár ředitele HZS MSK v cyklistice;
 • Přebor HZS ČR v tenisu – L. Bohdaneč, Pardubice;
 • Přebor HZS ČR v orientačním běhu;
 • Mistrovství HZS ČR ve stolním tenisu;
 • Mezinárodní turnaj ve futsalu – Ostrava;
 • Pohár v cyklistice – Dráček – Brno;
 • Pohár v cyklistice – Mělník;
 • Přebor HZS ČR ve sjezdovém lyžování – Sedlo;
 • Mistrovství HZS ČR v kopané;
 • a případně další sportovní akce po schválení MV-GŘ HZS ČR.

Zpráva o hospodaření

 • Zveřejněna na www.pozary.cz/CHSF formou výroční zprávy;
 • Výnosy celkem: 271 165,34 Kč;
 • Náklady celkem: 235 696,50 Kč.

Zpráva dozorčí rady

 • Zprávu dozorčí rady přečetl Ing. Oldřich Dvořák. Revizní komise dostala všechny materiály ke kontrole včas. Daňové přiznání bylo podáno taktéž v řádném termínu, komentář pro GŘ HZS ČR byl zpracován výborně a dle doložených dokladů by měl být rok 2007 v pořádku.

Návrhy na hlasování:

 • Změna stanov v bodě V odstavec 3 změnit z 30.9. na 31.12. daného roku, nezaplacení členských příspěvků bude mít za následek hlasování na nejbližším shromáždění delegátů o zániku členství v ČHSF – odsouhlaseno 100% hlasů;
 • Navržen sedmý člen komise sportů, pan Bohumil Kučera, který bude garantovat vytrvalostní disciplíny (běh, běh na lyžích, triatlon…) – odsouhlaseno 100% hlasů;
 • Návrh nového loga ČHSF; z navržených 4 nových možností a stávajícího loga, vyhrává logo č.4 – po hlasování mezi výběrem z log č.1 (9 delegátů) a logo č.4 (11 delegátů);
 • Termíny setkání delegátů ČHSF do konce dubna a předsednictva do konce září, kdy se budou projednávat granty na příští rok – odsouhlaseno 100% hlasů;
 • Navrženo předsedou: vedení účetnictví externím účetním s odměnou za práci do 6000,–Kč za rok – odsouhlaseno 100% hlasů;
 • Navrženo aby se stal členem orgánu tiskové redakce ČHSF Ing. Lukáš Drozdík – odsouhlaseno 100% hlasů;
 • Navržená redakční rada pro nové webové stránky ve složení: (Kafka, Drozdík, Moskva a Kůdela) – odsouhlaseno 100% hlasů;
 • Navrženo, aby mediálním partnerem pro světové hasičské hry v Anglii byly webové stránky www.pozary.cz – odsouhlaseno 100% hlasů;
 • Navrženo, aby se sestavila rámcová informace ke světovým hrám, v Anglii 2008, ve které bude informace ve znění: „Kdo bude mít zájem se zúčastnit her pod ČHSF, nechť se přihlásí federaci“. Předsednictvo si bere za úkol vytvořit tuto zprávu do konce roku 2007. – odsouhlaseno 100% hlasů;


Zapsal: Mgr. Jakub Krček
Ing. Jiří Moskva

----------------------------------------- ----------------------------------------------
Ing. Jiří Moskva, sekretář ČHSF Ing.Zdeněk Nytra předseda ČHSF

Aktualita ze dne 23.11.2007 | Napsal: