Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Vzor - Smlouva o součinnosti

sportovních hasičských klubů a občanských sdružení působících na úseku PO a sportu podle § 16 zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších změn a doplňků

Česká hasičská sportovní federace, o. s.
Se sídlem v Ostravě
Zastoupený Ing. Zdeňkem Nytrou
IČ: 26649322
Bankovní spojení: 211697098 / 0300


Na straně jedné

a


Sportovní klub
Se sídlem
Zastoupený
IČ:
Bankovní spojení:


Na straně druhé


Uzavírají tuto

Smlouvu o součinnosti

Článek 1

Účelem součinnosti je vytvořit svaz, v příloze uvedených členských subjektů, s názvem Česká hasičská sportovní federace, o. s. (dále jen "ČHSF") se sídlem v Ostravě, jehož cílem bude zabezpečovat jejich společné zájmy a potřeby.

Článek 2

ČHSF je otevřeným svazem pro všechny členské subjekty v České republice, které splňují podmínky členství podle stanov ČHSF, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3

Způsob provádění součinnosti, práva a povinnosti členských subjektů a prostředky, kterými k součinnosti přispívají, jsou dány stanovami ČHSF.

Článek 4

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podepsání zúčastněnými smluvními stranami v příloze této smlouvy

Aktualita ze dne 27.8.2015 | Napsal: