Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Schody 2016 - Bratislava

Propozície XVII. ročníka súťaže MEMORIÁL VLADIMÍRA RUŽIČKU

 1. Termín a miesto konania súťaže:

Termín konania súťaže: 12. august 2016

Miesto konania súťaže: výšková budova blok C – Stavebná fakulta STU na Radlinského 11 v Bratislave.

Prezentácia účastníkov: hasičská stanica 1, Radlinského 6, Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Bratislava – Staré mesto.

 1. Organižačný výbor:

p. Denisa Ružičková          čestný predseda,

Mgr. Marián Bugár            vedúci súťaže,

Ing. Adrián Mifkovič          kontakt s médiami,

Ing. Jozef Voľanský          sponzoring, ubytovanie

Branislav Petrovič             registrácia súťažiacich, spracovanie výsledkov

Ján Balúch                       hlavný rozhodca

Igor Dritomský                 MTZ

Ján Matúšek                    občerstvenie

Ing. Andrej Herman          vedúci technickej čaty


 1. Časový priebeh súťaže:

08:00 – 09:00 h            registrácia súťažiacich na HS 1, Radlinského 6 Bratislava-Staré mesto

09:00 – 09:30 h           organizačné pokyny, presun na miesto súťaže

(cca 200 m výšková budova blok C)

09:30 – 09:45 h           otvorenie súťaže

10:00 – 16:00 h           súťaž (SvF STU blok C)

od 16:30 h                   vyhodnotenie súťaže (SvF STU blok C)

17:00 – 17:15 h           presun do miesta konania spoločenského večera

od 17:30 h                    spoločenský večer

 1. Pravidlá súťaže:

Jedná sa o súťaž dvojčlenných družstiev hasičov v behu do 22. nadzemného podlažia objektu, s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a za použitia autonómnych dýchacích prístrojov (ADP). Meria sa čas druhého člena súťažiaceho družstva. Rozdiel medzi dvomi bežiacimi hasičmi nesmie byť väčší ako dĺžka jedného schodišťového ramena. V opačnom prípade bude súťažiaca dvojica diskvalifikovaná.

 1. Výstroj:

Vlastná, ktorú tvorí:

 • zásahový odev: zásahový kabát  a zásahové nohavice s vložkami,

-    zásahová obuv,

 • hasičská prilba,
 • zásahové rukavice,
 • ADP s maskou. (povolené je používať kompozitné fľaše)

V prípade, že súťažiaci si neprinesú vlastné ADP, usporiadateľ zapožičia ADP AUER podľa svojich možností.

 1. Dôležité informácie:

Z jednej organizačnej zložky (napr. okresné riaditeľstvo HaZZ, OHZ, ZHÚ, ZHZ) môžu súťažiť maximálne dve súťažiace dvojice (4 hasiči). Môže súťažiť aj zmiešaná dvojica (dvojica zložená z príslušníkov, zamestnancov a členov dvoch odlišných organizačných zložiek).

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na to, že môže povoliť štart aj trom súťažným družstvám reprezentujúcim jednu organizačnú zložku, pričom prihliada k veľkosti daného subjektu a celkovému počtu účastníkov súťaže.

Celkový počet súťažiacich je obmedzený na 100 hasičov (50 súťažiacich dvojíc).

V prípade, že tento počet bude prekročený, usporiadateľ určí počty súťažiacich na každú organizačnú zložku, prípadne vyradí súťažiace družstvá, ktoré sa prihlásili po naplnení daného maximálneho počtu 100 účastníkov. Organizátor si vyhradzuje právo na navýšenie počtu súťažiacich družstiev.

Súťažiaci sa musia pred štartom preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že sú zamestnancami, príslušníkmi, alebo členmi prihlásenej hasičskej jednotky, ktorá zároveň zaručí ich zdravotnú spôsobilosť. Zdravotný stav súťažiacich potvrdí vysielajúca organizácia. Potvrdenie o zdravotnom stave predložia účastníci pri prezentácií. Bez uvedeného potvrdenia nebudú súťažiaci pripustený k súťaží. 

Záväzné prihlášky na súťaž nám zašlite najneskôr do 15. júla 2016 do 16:00 h

 1. Štartovné:

Výška štartovného je 20 € na súťažiacu dvojicu. Štartovné musí byť uhradené pri registrácii súťažiaceho družstva. Štartovné pokrýva náklady na ubytovanie a stravovanie súťažiacich v deň súťaže, zároveň majú umožnený voľný vstup na spoločenský večer. Záujem zúčastniť sa spoločenského večera je potrebné záväzne potvrdiť v prihláške s uvedením počtu osôb (vrátane doprovodu súťažného družstva)!!!   

 1. Ubytovanie:

Usporiadateľ poskytuje ubytovanie na hasičských staniciach HaZÚ (HS 1 Radlinského 6, HS 3 Hálkova 3, HS 4 Saratovská 30, HS 5 Čapajevova 8 v Bratislave). Požiadavku na ubytovanie je potrebné uviesť záväzne v prihláške na súťaž s uvedením počtu mužov a žien.

 1. Upozornenie:

ADP musí byť naplnený na pracovný tlak s toleranciou  ± 10 %. Nad dodržiavaním ustrojenosti a tlaku vzduchu v ADP bude pred štartom zriadené kontrolné stanovište!!!

Chýbajúcu výstroj usporiadateľ súťaže nebude zapožičiavať!!!  

V prípade nedodržania podmienok v bodoch IV. - VI. a IX. bude súťažiaca dvojica vylúčená  zo súťaže.  

 1. Kontakty:

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

E - mail:       jozef.volansky@minv.sk    prihlášky (0908 797660)

                   adrian.mifkovic@minv.sk   kontakt s médiami

                  jozef.volansky@minv.sk    ubytovanie, partneri podujatia


Aktualita ze dne 9.5.2016 | Napsal: