Česká Hasičská Sportovní Federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

Propozice Českého poháru v TFA 2016

P r o p o z i c e

Českého poháru v disciplínách TFA

A. Podmínky účasti

Českého poháru v disciplínách TFA (dále jen „TFA“) se může zúčastnit jednotlivec nebo družstvo, příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec HZS podniku, člen jednotky PO obce, člen spolku nebo student Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství na základě přihlášky podané
v určeném termínu u příslušného pořadatele.

B. Organizace

Hlavním organizátorem TFA jsou MV-generální ředitelství HZS ČR a ČHFS. Pořadateli jednotlivých závodů jsou příslušné HZS krajů ve spolupráci s ČHSF.

C. Pravidla jednotlivých závodů

 1. Jednotlivé závody TFA budou provedeny podle platných pravidel soutěží v disciplínách TFA.
 2. TFA je především soutěží jednotlivců. Pořadatelé mohou v jednotlivých závodech vyhodnotit i soutěžní družstvo.
 3. V jednotlivých závodech se družstva hodnotí podle součtu časů dosažených jednotlivými členy družstva v soutěži jednotlivců. Složení družstva, počet členů, jejich kategorie a klíč, podle kterého se jejich čas do soutěže družstev započítá, stanovuje pořadatel v propozicích.
 4. Soutěžní družstvo musí být složeno nejméně ze 4 závodníků bez ohledu na věkovou kategorii. Jmenovitá sestava družstva musí být nahlášena před startem soutěže, zpravidla při prezenci, ostatní závodníci startují v soutěži jednotlivců ve svých kategoriích. Do výsledku družstva se počítají tři nejlepší časy členů družstva. Jeden z členů družstva musí být určen jako vedoucí družstva.
 5. Ocenění závodníků v jednotlivých závodech zabezpečuje HZS kraje.
 6. ČHSF zajišťuje vedení průběžného pořadí v jednotlivých kategoriích, vyhodnocení
  a ocenění nejlepších jednotlivců v celkovém hodnocení. ČHSF vede přehled výsledků
  v jednotlivých kategoriích na www.chsf.cz.
 7. Pořadatel ve spolupráci s ČHSF zajišťuje přihlášky a startovní listiny pro jednotlivé disciplíny.

D. Komisař TFA

 1. Při závodech TFA bude přítomen komisař, kterého nominuje MV-generální ředitelství HZS ČR.
 2. Komisař musí mít kvalifikaci rozhodčí-instruktor TFA.
 3. Úkolem komisaře je dohlížet na dodržování pravidel soutěží v disciplínách TFA, nestranné rozhodování rozhodčích a zhodnocení výkonů soutěžících.
 4. Komisař je povinen převzít funkci hlavního rozhodčího, pokud se pořadatelem jmenovaný hlavní rozhodčí na závod nedostaví, nebo vyskytnou-li se opakované vážné závady v jeho rozhodování.
 5. Komisař je členem odvolací komise závodu.
 6. Po ukončení závodu zpracuje komisař „Zprávu o závodu TFA“, kterou předá
  na MV-generální ředitelství HZS ČR.

E. Kategorie TFA

 1. Výsledky jednotlivců se budou vyhodnocovat v kategoriích muži, ženy a družstva, kategorie mužů a žen lze rozdělit podle věku:

       a)  muži   - A – 18 až 34 let,

            - B – 35 až 44 let,

            - C – 45 a více let,

       b)  ženy    - A – 18 až 34 let,

            - B – 35 až 44 let,

            - C – 45 a více let,

       c)  družstva - podle propozic.

 1. O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený v kalendářním roce pořádání soutěže.
 2. Pořadatel může vyhodnotit závodníky v tzv. podkategoriích (např. 45 až 49, 50 a více let), hodnocení TFA proběhne podle odstavce 1.
 3. Pokud jsou v kategorii méně než 4 soutěžící, vyhodnocuje se v kategorii A jen vítěz, kategorie B a C se slučují s nejbližší mladší kategorií.

F. Termíny, místa konání, pořadatelé

 1. 23. dubna             HZS Pardubického kraje, Andrlův Chlum
 2. 10. května            HZS Olomouckého kraje, Olomouc
 3. 25. května            HZS Libereckého kraje, Harrachov
 4. 11. června            HZS Moravskoslezského kraje, Ostrava
 5. 9. července           HZS Plzeňského kraje, Plzeň
 6. 13. září                 HZS Zlínského kraje, Kroměříž

G. Povinnosti pořadatelů

 1. Každý pořadatel předá propozice závodu komisaři prostřednictvím emailu jan.pecl@grh.izscr.cz, nejméně 3 týdny před pořádáním příslušného závodu. Komisař posoudí propozice s pravidly soutěží v disciplínách TFA a navrhne případnou úpravu. Následně budou propozice zveřejněny na www.hzscr.cz a www.chsf.cz.
 2. Každý pořadatel zajistí přípravu a vyhodnocení závodu tak, aby proběhl organizovaně, bezpečně, v souladu s pravidly soutěží v disciplínách TFA a propozicemi této soutěže.
 3. Každý pořadatel zajistí zaslání výsledků (časy a dosažené body) jím pořádaného závodu na MV-generální ředitelství HZS ČR v elektronické podobě spolu s návrhem článku do časopisu 112 na elektronickou adresu jan.pecl@grh.izscr.cz. MV-generální ředitelství HZS ČR zabezpečí vystavení výsledků na webových stránkách a zveřejnění článku o příslušném závodu v časopisu 112.

H. Hodnocení v jednotlivých závodech, stanovení pořadí

 1. Pořadí jednotlivců v každé kategorii se stanoví na základě celkového dosaženého času soutěžícího, nebo součtu časů dosažených v jednotlivých úsecích, včetně penalizací.
 2. Pořadí družstev se stanoví na základě součtu výsledných časů propozicemi stanovených členů družstva, včetně penalizací. Nejkratší výsledný čas družstva znamená nejlepší pořadí.
 3. V případě rovnosti výsledných časů dvou a více družstev rozhoduje o celkovém pořadí mezi těmito družstvy nižší součet umístění do hodnocení družstva započítaných členů družstva v celkovém pořadí soutěžících bez rozdílu věku.
 4. Pokud i tento součet umístění je shodný, rozhoduje lepší čas dalšího soutěžícího člena družstva.
 5. Pokud družstvo nemá v soutěži dalšího člena, nebo jeho další člen soutěž nedokončil, je v případě shody podle předchozího odstavce hodnoceno jako horší.

I. Bodová hodnota umístění v jednotlivých závodech

       Jednotlivci na základě dosaženého umístění obdrží body, do celkového vyhodnocení
  TFA, podle následující tabulky:


místo

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

  10. a další

body

  15

  12

  10

   8

   6

   5

   4

   3

   2

        1


J. Celkové vyhodnocení TFA

 1. Zpracování celkového hodnocení TFA a předání cen provede zástupce ČHSF ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
 2. Z šesti závodů se jednotlivcům do celkového vyhodnocení započítává součet čtyř nejvyšších bodových hodnot. Vítězem se stává jednotlivec s nejvyšším počtem takto získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje nejnižší součet časů ze společně absolvovaných soutěží.
 3. Jako ocenění výsledků dosažených v TFA se udělují jednotlivcům v každé kategorii na
  1. až 3. místě diplomy a poháry. Absolutní vítěz TFA v kategorii jednotlivců převezme putovní pohár generálního ředitele HZS ČR při vyhlášení ankety Hasič roku.
 4. ČHSF zajistí ceny pro celkové vyhodnocení TFA.

K. Kontaktní adresy jednotlivých pořadatelů

 1. HZS Pardubického kraje
  Pavel Zámečník, tel. 606 792 973
  e-mail: Zamecnik.P@seznam.cz
 2. HZS Olomouckého kraje
  Věra Pumprlová, tel. 950 770 025, Vladimír Vilímek, tel. 950 770 318
  ​e-mail: sport.club@hzsol.cz
 3. HZS Libereckého kraje
  Ing. Jiří Kovalský, PhD., tel. 724 178 392
  e-mail: jiri.kovalsky@hzslk.cz
 4. HZS Moravskoslezského kraje
  Bc. Miroslav Šín, tel. 950 732 011, 773 759 930
  email: mirek.sin@seznam.cz
 5. HZS Plzeňského kraje
  Ing. Pavel Musil, tel. 950 331 120
  email: pavel.musil@hzspk.cz
 6. HZS Zlínského kraje
  Ing. František Javůrek, tel. 607 788 652
  ​e-mail: frantisek.javurek@zlk.izscr.cz
Aktualita ze dne 26.4.2016 | Napsal: