Stanovy ČHSF

Nezkrácená verze

I. Název a sídlo sdružení

 1. Oficielní název sdružení občanů je ČESKÁ HASIČSKÁ SPORTOVNÍ FEDERACE, o.s. Užívaná zkratka sdružení je ČHSF, o.s. ( dále jen ČHSF )
 2. ČHSF působí na celém území České republiky. Sídlem ČHSF je Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40, PSČ 700 30.

II. Založení ČHSF

ČHSF byla založena na ustavujícím Shromáždění dne 26. 9. 2003. ČHSF byla založena na dobu neurčitou.

III. Účel a předmět činnosti ČHSF

 1. ČHSF má za účel podporovat sport hasičů a jejich rodinných příslušníků; přispívat k vytváření podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů, rozvíjet jejich mezinárodní sportovní kontakty, podílet se a podporovat organizování mezinárodních sportovních akcí, podporovat členské sportovní kluby k organizování sportovních akcí.
 2. ČHSF nepřipustí diskriminaci jednotlivců nebo skupin na základě rasy, pohlaví, náboženství nebo politické příslušnosti.
 3. ČHSF je zástupcem České republiky v „European Fire Service Sport Federation - „E.S.F" (Evropská sportovní federace hasičů). Dále zastupuje členské kluby v mezinárodních hasičských sportovních organizacích a rozvíjí mezinárodní styky. Podílí se na rozvoji vztahů mezi Hasičským záchranným sborem České republiky a hasičskými sbory jiných států.
 4. ČHSF dále:
  1. organizuje volno časové sportovní aktivity a reprezentaci hasičů České republiky na vybraných mezinárodních akcích ve vybraných sportech;
  2. vytváří materiální a tréninkové podmínky pro členy ČHSF, kteří se připravují a účastní sportovních soutěží;
  3. vytváří podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci členských klubů při rozvoji sportu, tělovýchovy a turistiky, jakož i kulturní a hospodářské činnosti;
  4. vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů;
  5. vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, zprostředkovává jim širokou informace z oblasti tělesné kultury;
  6. spolupracuje s vedením Hasičského záchranného sboru České republiky, Odborovým svazem hasičů či jinými organizacemi a jednotlivci;
  7. pomáhá členským klubům vytvářet materiální, finanční a organizační podmínky pro tělovýchovnou a sportovní činnost zejména zaměstnanců a příslušníků zařazených v Hasičském záchranném sboru České republiky;
  8. shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomáhá zavádět osvědčené zkušenosti a znalosti z činnosti členských klubů;
  9. pomáhá členským klubům při ochraně jejich práv a zájmů a podporovat jejich oprávněné požadavky vůči třetím osobám;
  10. podporuje sportovní reprezentaci hasičů a podílí se na jejím zabezpečení;
  11. pomáhá organizovat a zabezpečovat sportovní mistrovství České republiky hasičů, sportovní přebory a soutěže mezi členskými kluby;
  12. usiluje o vhodné formy spolupráce s jinými tělovýchovnými a sportovními organizacemi.

IV. Zásady hospodaření ČHSF

 1. Zdrojem majetku ČHSF jsou zejména členské příspěvky, dotace od sportovních svazů, jiných organizací a fyzických osob, granty a sponzorské dary.
 2. ČHSF hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví ČHSF jako celku, s tímto majetkem hospodaří ČHSF v souladu s platnými právními předpisy. O nabývání a pozbývání majetku ČHSF a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Shromáždění delegátů ČHSF. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Shromážděním delegátů ČHSF.
 3. Kromě majetku, ke kterému má ČHSF vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

V. Podmínky členství v ČHSF

 1. Členem ČHSF se může stát:

  1. příslušník nebo zaměstnanec Hasičského záchranného sboru České republiky prostřednictvím hasičského sportovního klubu;
  2. občan České republiky nebo skupiny občanů formou kolektivního členství prostřednictvím občanského sdružení působícím na úseku požární ochrany a sportu;
  3. fyzická osoba a to jako mimořádný člen.
 2. Pro vznik členství v ČHSF je nutné:

  1. projevit svobodnou vůli stát se členem ČHSF (jednotlivec nebo kolektiv) formou smlouvy a přihlášky;
  2. zaplatit členský příspěvek na daný kalendářní rok;
 3. Nezaplacení členského příspěvku

  do 30. září běžného kalendářního roku má za následek zánik členství v ČHSF dnem 1.ledna následujícího roku.

VI. Práva a povinnosti člena a delegáta ČHSF

 1. Člen sdružení má právo:

  1. zúčastnit se akcí pořádaných ČHSF v souladu s propozicemi jednotlivých soutěží;
  2. podávat delegátům návrhy a obracet se na delegáta ČHSF s oznámením, žádostí či dotazem týkajícím se činnosti ČHSF;
  3. podílet se na všech výhodách vyplývajících z členství v ČHSF;
  4. podílet se na sestavení a realizaci programu ČHSF, podávat návrhy, podněty a připomínky k činnosti ČHSF;
  5. podílet se na volbách do orgánů ČHSF a na rozhodování Shromáždění delegátů.
 2. Člen je povinen:

  1. řídit se usnesením Shromáždění delegátů ČHSF a předsednictva a aktivně se podílet na plnění úkolů;
  2. řádně platit členské příspěvky, jejichž výši schválí Shromáždění delegátů ČHSF;
  3. dodržovat stanovy ČHSF;
  4. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ČHSF.

VII. Orgány ČHSF

Orgány ČHSF jsou:

 1. Shromáždění delegátů ČHSF;
 2. Předsednictvo ČHSF;
 3. Dozorčí rada ČHSF;
 4. Komise sportů ČHSF;
 5. Sekretariát ČHSF;
 6. Tisková redakce ČHSF;
 7. Výbor pro zahraniční styky ČHSF.

VIII. Ustavení sportovních klubů ČHSF

Hasičský sportovní klub je ustaven jako občanské sdružení na základě jeho registrace u Ministerstva vnitra České republiky. K registraci v ČHSF je nutno do pokladny ČHSF zaplatit ročně předem stanovený členský příspěvek, podepsat kolektivní smlouvu s ČHSF a přihlášku ČHSF; Členové registrovaného subjektu v ČHSF se stávají členy ČHSF; Mimořádný člen do pokladny zaplatí ročně předem stanovený členský příspěvek, podepíše kolektivní smlouvu s ČHSF a přihlášku ČHSF; Příslušný subjekt jmenuje a schvaluje delegáty ČHSF zastupující sportovní klub.

IX. Shromáždění delegátů ČHSF

Shromáždění delegátů ČHSF je vrcholovým orgánem ČHSF. Je složeno z členů předsednictva ČHSF, delegátů s hlasem rozhodujícím a mimořádných členů s hlasem rozhodujícím. Členové ČHSF jsou na něm zastoupeni delegáty v poměrném zastoupení minimálně však jeden za sportovní klub, maximální počet schvaluje Shromáždění delegátů ČHSF. Počet delegátů za jednotlivé sportovní kluby je stanoven na základě počtu členů v příslušném sportovním klubu, který zastupují. Shromáždění delegátů se schází minimálně jednou v kalendářním roce a dále tehdy, jestliže o to požádá nejméně 1/3 delegátů. Je svoláno předsednictvem ČHSF.

X. Úkoly Shromáždění delegátů ČHSF

Shromáždění delegátů ČHSF:

 1. volí a odvolává členy předsednictva ČHSF, členy dozorčí rady ČHSF, členy komise sportů, členy sekretariátu, členy tiskové redakce, členy výboru pro zahraniční styky;
 2. stanovuje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok;
 3. přijímá a schvaluje výroční zprávu předsednictva ČHSF;
 4. přijímá a schvaluje roční finanční zprávu;
 5. rozhoduje o změnách stanov a symbolice ČHSF;
 6. rozhoduje o přijetí a změnách pravidel organizování sportovních akcí;
 7. stanovuje program ČHSF a harmonogram sportovních akcí na kalendářní rok;
 8. schvaluje a mění závazné dokumenty ČHSF (např. jednací řád, volební řád apod.);
 9. rozhoduje o zániku ČHSF a schvaluje majetkové vypořádání ČHSF, pokud o to požádá nejméně 2/3 přítomných delegátů;
 10. rozhoduje o přijetí nových sportovních klubů, sdružení a mimořádných členů.

XI. Pravidla pro zasedání Shromáždění delegátů ČHSF

 1. Delegáti jsou zváni písemně nebo elektronicky minimálně 4 týdny před datem zasedání. Pozvání obsahuje návrh programu zasedání.
 2. Jakýkoliv bod bude zařazen na pořad jednání, pokud byl tento předložen písemnou nebo elektronickou formou nejpozději 3 týdny před zasedáním předsednictvu ČHSF.
 3. Zasedání je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. Rozhodnutí jsou platná, jsou-li přijata prostou většinou přítomných delegátů. Změny stanov ČHSF musí být přijaty nadpoloviční většinou všech delegátů. Rozhodnutí o zrušení ČHSF musí být přijato minimálně 2/3 přítomných delegátů.
 4. Ze Shromáždění delegátů je pořizován zápis, který podepisuje předseda a jeden člen předsednictva ČHSF.

XII. Předsednictvo ČHSF

 1. Předsednictvo ČHSF je složeno z lichého počtu členů. O konkrétním počtu rozhoduje Shromáždění delegátů ČHSF. Jeho členy jsou zejména předseda, místopředseda, sekretář, hospodář, člen pro zahraniční styky, člen pro redakci, propagaci a média a vedoucí komise sportů. Funkční období členů předsednictva je 4 roky.
 2. Předsednictvo je odpovědné za efektivní vedení ČHSF a vykonává všechny úkoly, které nejsou v povinnostech Shromáždění delegátů ČHSF. Předsednictvo ČHSF zasedá minimálně jednou za 3 měsíce. Jednání předsednictva ČHSF svolává předseda.
 3. Ve výjimečných případech může předseda ČHSF použít hlasování „per rollamo". Ke schválení usnesení tímto způsobem je potřeba nadpoloviční většina členů předsednictva ČHSF;
 4. Předsednictvo ČHSF:
  1. plní rozhodnutí Shromáždění delegátů ČHSF;
  2. předkládá na Shromáždění delegátů ČHSF výroční zprávu;
  3. svolává Shromáždění delegátů ČHSF a navrhuje jeho program;
  4. zpracovává a předkládá harmonogram sportovních akcí na kalendářní rok;
  5. předkládá návrhy na přijetí nových členů ČHSF;
  6. projednává návrhy a doporučení orgánů ČHSF. V případě nutnosti předkládá tyto návrhy a doporučení Shromáždění delegátů ČHSF včetně svého stanoviska;
  7. zajišťuje spolupráci s jinými osobami, které podporují zájmy a potřeby ČHSF;
  8. zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vede evidenci členských klubů a mimořádných členů;
  9. organizuje odborné kurzy, školení a semináře, zajišťuje vydávání metodických a propagačních materiálů a tiskovin pro potřeby členských klubů;
  10. připravuje pravidla pro financování členských klubů ze společných zdrojů pro příslušný rok.

XIII. Předseda ČHSF

 1. Statutárním orgánem je předseda ČHSF. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.
 2. Předseda, místopředseda nebo sekretář podepisují smlouvy, účetní doklady a ostatní dokumenty právní povahy včetně zápisů z jednání Shromáždění delegátů ČHSF.

XIV. Sekretariát ČHSF

 1. Sekretariát ČHSF je složen maximálně ze tří členů ČHSF, v čele sekretariátu stojí sekretář.
 2. Sekretariát ČHSF:
  1. připravuje podklady pro zasedání předsednictva ČHSF a sekretář pak zabezpečuje jeho jednání;
  2. vykonává rozhodnutí předsednictva ČHSF;
  3. vede administrativu ČHSF;
  4. zpracovává roční zprávu o činnosti, kterou předkládá sekretář Shromáždění delegátů ČHSF;
  5. zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vede evidenci členských klubů a mimořádných členů.

XV. Hospodář ČHSF

Hospodář ČHSF:

 1. je zodpovědný za vedení evidence hospodaření ČHSF;
 2. zpracovává roční finanční zprávu a předkládá ji dozorčí radě ČHSF a Shromáždění delegátů ČHSF;
 3. zpracovává podklady pro dozorčí radu ČHSF.

XVI. Výbor pro zahraniční styky ČHSF

 1. Výbor pro zahraniční styky:

  1. připravuje podklady pro spolupráci s „European Fire Service Sport Federation - „E.S.F", členskými kluby „E.S.F" a dalšími zahraničními subjekty;
  2. vykonává rozhodnutí předsednictva ČHSF;
  3. připravuje podklady pro předsedu ČHSF;
  4. zpracovává roční zprávu o činnosti, kterou předkládá Shromáždění delegátů ČHSF;
  5. průběžně informuje Předsednictvo ČHSF o své činnosti;
 2. Výbor pro zahraniční styky je složen maximálně ze tří členů ČHSF, v čele výboru je člen předsednictva pro zahraniční styky.

XVII. Tisková redakce ČHSF

 1. Tisková redakce ČHSF je složena maximálně ze tří členů ČHSF. V jejím čele je člen Předsednictva ČHSF pro redakci, propagaci a média, který úzce spolupracuje s tiskovými mluvčími Hasičského záchranného sboru České republiky.
 2. Tisková redakce ČHSF:

  1. zpracovává články o činnosti ČHSF;
  2. předkládá články o činnosti ČHSF a sportovních aktivitách redakci medií;
  3. zpracovává propagační materiály;
  4. vykonává rozhodnutí předsednictva ČHSF.

XVIII. Dozorčí rada ČHSF

 1. Dozorčí rada má maximálně 3 členy, kteří nesmějí být členy předsednictva ČHSF. Její členové jsou voleni Shromážděním delegátů ČHSF a její funkční období je 4 roky.
 2. Jejím úkolem je kontrolovat hospodaření ČHSF.
 3. Dozorčí rada ČHSF:

  1. projednává roční finanční zprávu, zaujímá k ní své stanovisko a toto předkládá Shromáždění delegátů ČHSF;
  2. nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů ČHSF a kontroluje obsažené údaje;
  3. vyžaduje potřebná vysvětlení, projednává stížnosti členů, ověřuje podklady členských klubů o stavu členské základny za účelem kontroly výše úhrady členského příspěvku.

XIX. Komise sportů ČHSF

 1. Členové komise sportů jsou voleni Shromážděním delegátů ČHSF za účelem organizování činnosti v jednotlivých druzích sportů, zpracovávání podkladů, dokumentů, metodik a propozic. Komise má sedm členů.
 2. V čele komise stojí vedoucí komise sportů, který je zároveň členem Předsednictva ČHSF. Vedoucí komise sportů svolává zasedání komise a organizuje její činnost.
 3. Komise je za svou činnost zodpovědná předsednictvu ČHSF. Předkládá Předsednictvu ČHSF návrhy a doporučení. Vykonává rozhodnutí předsednictva.

XX. Zrušení ČHSF a majetkové vypořádání

ČHSF lze zrušit dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů ČHSF. Shromáždění delegátů rozhoduje o zániku ČHSF a schvaluje majetkové vypořádání ČHSF.

XXI. Závěrečná ustanovení

Všechny záležitosti, které nejsou stanoveny těmito stanovami, budou předmětem rozhodování Shromáždění delegátů ČHSF.